Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

UBIKO – Koulusolu innostavana ja oppimista tukevana pedagogisena tilana

UBIKO – hankkeen keskeisenä päämääränä on luoda sellaisia hyviä pedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja, joiden avulla koulun toimintakulttuuria ja infrastruktuuria voidaan uudistaa ymmärtävään, taitavaan ja innostavaan oppimiseen. Hankkeeseen kytketään alusta alkaen nykyaikaiseen kosketusnäyttö- ja mobiiliteknologiaan perustuvat pedagogiset innovaatiot, niiden jatkokehittely ja vahva tieteellinen tutkimus. Näin UBIKO – hanke vastaa niihin haasteisiin, joita digitalisoituva maailma ja viimeisin oppimistutkimus suomalaiselle peruskouluopetukselle asettavat. Samalla UBIKO – hanke sitoutuu kansallisessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa (1.12.2010) asetettuihin päämääriin ja toimenpidelinjauksiin. Englanninkielinen sivusto UBIKO.EU


 

Käyttöönottovuosi
2011

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Oulun yliopisto

Koulun nimi
Oulun normaalikoulu

Linkki koulun sivuille
http://norssiportti.oulu.fi/

Oppilasmäärä
1050

Henkilökunnan määrä
120

Linkki Projektiuutisiin (Linkki)
http://www.ubiko.eu

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (Nimi ja email)
Projektipäällikkö Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Ymmärtävän, taitavan ja innostavan oppimisen aikaansaamiseksi UBIKO – hankkeen pedagogiset tavoitteet muodostuvat opetussuunnitelman kehittämisen, oppimisen arvioinnin ja itsesäätelyn sekä opettajien tiimityöskentelyn muodostamien tavoitealueiden kokonaisuudesta. Hankkeen pedagogiset tavoitteet: A. Opetussuunnitelman kehittäminen 1. ilmiöpohjaisten, monitieteisten ja oppimista eheyttävien oppimiskokonaisuuksien rakentaminen, testaaminen ja kehittäminen 2. oppimiskokonaisuuksiin integroitujen ajattelun (oppimaan oppiminen, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja luovuus) ja työskentelyn (vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot) taitoja kehittävien opetuskokonaisuuksien ja niihin soveltuvien arviointimuotojen luominen 3. opetussuunnitelman joustavuuden kehittäminen yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistamiseksi B. Oppimisen arvioinnin ja itsesäätelyn kehittäminen 1. yksilöllisten oppimisprosessien tunnistaminen ja siltä pohjalta tapahtuva oppilasarvioinnin kehittäminen ja monipuolistaminen jatkuvaksi, erilaisia oppimisen taitoja tukevaksi prosessiarvioinniksi 2. oppimismotivaation ja oppilaan metakognitiivisten taitojen parantaminen 3. oppilaan yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa C. Opettajien tiimityöskentelyn kehittäminen 1. opettajien yhteisöllisten ja dialogisten työskentelymallien kehittäminen asiantuntijuuden ja substanssiosaamisen jakamiseksi ja kehittämiseksi 2. opettajien pedagogisten toimintavalmiuksien ja ammatillisen kasvun tukeminen 3. pedagogisiin periaatteisiin pohjautuvan opettajien tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kehittäminen

Hankkeen kuvaus
UBIKO – hankkeen keskeisenä päämääränä on luoda sellaisia hyviä pedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja, joiden avulla koulun toimintakulttuuria ja infrastruktuuria voidaan uudistaa ymmärtävään, taitavaan ja innostavaan oppimiseen. Hankkeeseen kytketään alusta alkaen nykyaikaiseen kosketusnäyttö- ja mobiiliteknologiaan perustuvat pedagogiset innovaatiot, niiden jatkokehittely ja vahva tieteellinen tutkimus. Näin UBIKO – hanke vastaa niihin haasteisiin, joita digitalisoituva maailma ja viimeisin oppimistutkimus suomalaiselle peruskouluopetukselle asettavat. Samalla UBIKO – hanke sitoutuu kansallisessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa (1.12.2010) asetettuihin päämääriin ja toimenpidelinjauksiin.

Miten hanke käytännössä toteutetaan? Työnjako ja aikataulu
UBIKO – Koulusolu innostavana ja oppimista tukevana pedagogisena tilana -hanke toteutetaan 1.9.2011 - 31.12.2013 välisenä aikana Oulun normaalikoulun alakoulussa. Koulu muodostuu neljästä erillisestä solusta, joissa kussakin työskentelee 80 – 100 oppilasta 4-5 luokanlehtorin muodostaman opettajatiimin ohjauksessa. UBIKO –hankkeen toimintaympäristönä toimii yksi soluista (tästä lähtien ´Ubiko - solu´). Hankkeen toteuttamisajankohtana Ubiko - solun oppilaat ovat peruskoulun 3-6 –luokkalaisia lapsia. Hanketta tukemaan perustetaan asiantuntijaverkosto, johon kutsutaan muiden solujen opettajia, aineenopettajia ja koulun IT -alan tukihenkilöstöä. Asiantuntijaverkostoa täydennetään Oulun yliopiston eri tiedekuntien edustajilla ja muilla hankkeen kannalta merkittävillä koti- ja ulkomaisilla yhteistyökumppaneilla. Oppilaiden vanhemmat kytketään hankkeeseen. Hanke osallistuu Opetushallituksen koordinoimiin Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä ja Tila- ja kalusteratkaisut –hankkeisiin.

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset?
• ymmärtävää ja innostavaa oppimista tukeva oppimaisema • monitieteiset, käyttäjäystävällistä nykyteknologiaa monipuolisesti hyödyntävät oppimiskokonaisuudet peruskoulun luokille 3-6 • Teoreettisesti perusteltuja kuvauksia ajattelun (oppimaan oppiminen, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja luovuus) ja työskentelyn (vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot) taitoja vahvistavista työskentelytavoista • Yksilöllisen oppimisprosessin tunnistamisen ja seuraamisen mahdollistavia arvointimenetelmiä • opettajien tiimityöskentelyä tukeva ja kouluyhteisön muutosta ja sen johtamista kuvaava toimintamalli

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
Hanke ostaa ulkopuolisen arvioinnin Oulun yliopiston EDE-tiimiltä. Hankkeen jokainen työskentelyjakso arvioidaan ja tuloksia hyödynnetään seuraavien vaiheiden suunnittelussa. Hankkeen lopussa toteutetaan koko hankkeen toimintaa käsittelevä laajempi arviointi. Arviointitietoa kerätään oppilailta, opiskelijoilta sekä opettajilta.

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (kokemus, yhteystiedot, motto, haastattelu)
Hankkeen toiminta perustuu mukana olevien luokkien opettajista ja tutkija-koordinaattorista koostuvan ydinryhmän asiantuntijuuden jakamiseen. Mukana olevat opettajat ovat erittäin kokeneita ja jokaisella on oma asiantuntemusalueensa.

Hankkeen pääsunnittelija (kokemus, yhteystiedot, motto, haastattelu)
Hankkeen tilamuutokset on toteutetty Suomen yliopistokiinteistön vastuulla olevassa RYM sisäympäristö hankkeessa, joka kuuluu työpakettiin 4. http://www.rym.fi/tutkimusohjelmat/sisaymparisto/tyopaketti4/ Tuossa hankkeessa pääsuunnittelijana on arkkitehti Heikki Luminen (http://fi.linkedin.com/pub/heikki-luminen/3/7a2/a11).

Hankkeen työryhmä
1. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Johtava rehtori Kari Kumpulainen Tutkijaprofessori Sanna Järvelä Koordinaatioryhmästä Pasi Kurttila ja Markku Lang Asterehtori Markku Veteläinen koordinaattori, tutkija Heikki Kontturi lehtori Hannu Juuso lehtori Vuokko Kangas Ohjausryhmä kokoontuu 1-2 kertaa lukukaudessa. 2. HANKKEEN YDINRYHMÄ koordinaattori, tutkija Heikki Kontturi lehtori Hannu Juuso lehtori Vuokko Kangas lehtori Pekka Tokola lehtori Kirsti Karhumaa/Marja Koskivirta lehtori Pentti Mankinen lehtori Marjatta Kaikkonen

Hankkeen toimintaverkosto (muut asiantuntijat, .)
Oulun yliopiston Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikkö, LET

Jäsenet
Oppimaisema Ylläpito
Pasi Kurttila
Heikki Kontturi
Vuokko Kangas
Hannu Juuso

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
UBIKO esittely
Ubiko hankkeen perusesittely
tiedosto 21.11.2012 18:50 Heikki Kontturi
UBIKO -esite
UBIKO -hankkeen esite
tiedosto 21.11.2012 18:52 Heikki Kontturi
Vuokko Kangas: Innostunut ja onnistunut oppiminen – UBIKO käytännössä

Kangas, V. (2013).Innostunut ja onnistunut oppiminen – UBIKO käytännössä. Teoksessa O. Juuso, H, Lindh, A., Hasari, M., Kumpulainen, K., Lapinoja, K.-P., Pirilä, P., Raappana, S. & Tiainen (Ed.), Tutkimusperustaisuus koulussa ja opettajankoulutuksessa (pp. 90–99). Oulu: Oulun yliopisto, Oulun normaalikoulu.

tiedosto 28.01.2014 16:25 Heikki Kontturi
Heikki Kontturi: Tavoitteena ymmärtävä, innostunut ja taitava oppija – Tutkimuksen ja kehittämishankkeen vuoropuhelua UBIKO-solussa

Kontturi, H. (2013). Tavoitteena ymmärtävä, innostunut ja taitava oppija – Tutkimuksen ja kehittämishankkeen vuoropuhelua UBIKO-solussa. Teoksessa O. Juuso, H, Lindh, A., Hasari, M., Kumpulainen, K., Lapinoja, K.-P., Pirilä, P., Raappana, S. & Tiainen (Ed.), Tutkimusperustaisuus koulussa ja opettajankoulutuksessa (pp. 90–99). Oulu: Oulun yliopisto, Oulun normaalikoulu.

tiedosto 28.01.2014 16:28 Heikki Kontturi
UBIKO posteri EAPRIL2013 Best Research & Practice Project Award -kilpailuun

The EAPRIL Best Research & Practice Project Award aims to recognise the best project by practitioner researchers in the field of education, learning and instruction, and training and development. If you are managing or taking part in a project of which you think it will contribute to educational practice and the entire EAPRIL community, we encourage to submit your project!

http://www.eapril.org/BR&PP_Award

tiedosto 29.01.2014 10:12 Heikki Kontturi
Diplomi EAPRIL Best Research & Practice Project Award - 2013

UBIKO sijoittui viiden finalistin joukkoon arvostetun EAPRIL-verkoston käytäntöä ja teoriaa yhdistävien projektien kilpailussa.

Lisätietoja kilpailusta

tiedosto 29.01.2014 10:17 Heikki Kontturi

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •